ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Ιεράπετρα 21-09-2017
Aρ.πρωτ: 10569

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:  Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2018.

Θέμα 2ο: Ψήφιση-διάθεση  πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2017.

Θέμα 3ο: Ανατροπή αποφάσης ανάληψης υποχρέωσης.

Θέμα 4ο: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (μετά από τροποποίηση προυπολογισμού).

Θέμα 5ο:΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ  Ιεράπετρας.

Θέμα 6ο: ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων Δήμου Ιεράπετρας.

Θέμα 7ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού γηπέδου στη θέση Κοτσιφιανή.

Θέμα 8ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση οδού Ουρανίας Παπαϊωάννου».