ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 3ος όροφος
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40300 Εσωτερικό 361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 3 -9-2015 Aρ.πρωτ:11033

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημοκρατίας 31 αίθουσα συνεδριάσεων Δημ. συμβουλίου)την 8 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων του έργου ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015 Επανάληψη διαγωνισμού

Θέμα 2ο : Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Θέμα 3ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 4ο: ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την Μίσθωση Χωματουργικών μηχανημάτων Πολιτική προστασία 2011-Πολιτική προστασία 2015.

Θέμα 5ο: Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων τοπικών Κοινοτήτων.