Πρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 09-09-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα  03/09/2013
Αρ. Πρωτ 12257

 

Πρόσκληση (No 12257/03-09-2013) για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 09-09-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στη Γραλυγιά (Επανάληψη διαγωνισμού)
Εισηγητής:κ   Μ. Καββουσανός

Θέμα 2ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την  μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης με αντάλλαγμα δυο τμημάτων αιγιαλού στη νήσο Χρυσή για τοποθέτηση  και λειτουργία δυο τροχήλατων καντινών αντίστοιχα.
Εισηγητής: Ελένη Κανακάρη

Θέμα 3ο΄ :: Απευθείας ανάθεση μελέτης Επισκευή WC 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας
Εισηγητής:κ  Γεώργιος  Βαρδάκης

Θέμα 4ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου
Εισηγητής: Μαρία Πετράκη

Θέμα :5ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οχημάτων Δήμου.
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας - Οικονομική Επιτροπή
Πλατεία Κανουπάκη - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή - amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: 28423-40371 & Fax: 28420-23999
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr