Πρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 23-8-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 19/08/2013
Αρ. Πρωτ 11560

 

Πρόσκληση (No 11560/19-08-2013) για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 23-8-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Κέντρου Νεράιδα στη Θέση «Παλιά Βρύση»Καλαμαύκας
Εισηγητής:κ  Κανακάρη Ελένη

Θέμα 2ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης διαχείρισης και κομποστοποίησης βιοαποβλήτων Ιεράπετρας
Εισηγητής:κ  Γεώργιος Ψαρρός

Θέμα 3ο:  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την Βελτίωση εγκαταστάσεων κεντρικού υδραγωγείου πόλης Ιεράπετρας.
Εισηγητής: κ.Γεώργιος Ψαρρός

Θέμα 4ο:  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την  εκτέλεση του έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Μακρυλιάς
Εισηγητής:Γεώργιος Καροφυλάκης

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ Νομικών προσώπων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής :Μαρία  Πετράκη

Θέμα 6ο: Έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια  ελαστικών οχημάτων για πολιτική προστασία 2013.
Εισηγητής : Μαρία  Πετράκη

Θέμα 7ο Έγκριση αποτελέσματος για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου
Εισηγητής : Μαρία Πετράκη

Θέμα 8ο:  Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2013.
Εισηγητής: Μαρία  Φραντζεσκάκη

Θέμα 9ο Άσκηση ή μη προσφυγής  κατά της υπ΄αριθμό 171/9-7-2013 αποφάσεως της ειδικής επιτροπής του άρθρου δεύτερου του ν. 2690/1999.
Εισηγητής :Νίκος Σφακιανάκης

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας - Οικονομική Επιτροπή
Πλατεία Κανουπάκη - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή - amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: 28423-40371 & Fax: 28420-23999
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr