ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε, στις 6 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ. σε διά περιφοράς συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

 Θέμα 1ο: Κατανομή πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

 

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση της Διευθυντριας του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου για εκτέλεση κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού και του λογαριασμού webbanking.

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

 

Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος