ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε, στις 19 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. σε διά περιφοράς συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο: Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ κατανομή 2021)

 

Θέμα 2ο: Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

 

Θέμα 3ο:Έγκριση σχεδίου δράσης του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ιεράπετρας στο πλαίσιο του προγράμματος «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

 

Θέμα 4ο: Έγκριση πληρωμής Τιμολογίου ΣΥΦΑΚ

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος