ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  10/06/2022

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                  Αριθ. Πρωτ:    78 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

                                                     

            

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ. 2842340367                                                            ΠΡΟΣ:           

Fax 2842023999                                                              Μέλη Δ.Σ.

E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                             Γεωργαλάκη Εμμανουήλ

Δρούγκα Ελισάβετ

Ζυγάκη  Χριστίνα

Κονταξάκη Σοφία

Μανουσάκη Θεόδωρο

Μαστοράκη Πέτρο

Ματζαράκη Νικόλαος

Παπαδοπετράκη Ανδρέα

Περαντώνη Γεώργιο

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Χηνόπουλο Αθανάσιο

Σκουλούδη Ιωάννη

 

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

 Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη

Τζαράκη Φιλοκτήτη

Τζιρή Αικατερίνη

Γιακουμάκη Εμμανουήλ

Πατεράκη Εμμανουήλ

Κωστάκη Νεκταρία

Παπαδάκη Μιχαήλ

Χαίτα Μαριάννα

                     

                                                                          Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020)

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε, στις 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. σε διά περιφοράς συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο:  Αίτηση από « ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» Ιεράπετρας παραχώρησης εξωτερικού χώρου και μίας αίθουσας του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας για να διεξαχθεί η γιορτή λήξης του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ιεράπετρας

 

Θέμα 2ο: Έγκριση αγοράς εγχειρίδιου των Σχολικών Επιτροπών

 

 

 

Ο  Πρόεδρος

               

 

 

Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος