ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιεράπετρα 17-07-2020
Αριθ. πρωτ.: οικ.  35

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72 200
Πληροφορίες: Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλέφωνο: 2842340367

Προς
Τα μέλη της ΔΕΠ κ.κ.
Εμμανουήλ Χριστοδουλάκη
Φωτεινή Ραπάνη
Φιλοκτήτη Τζαράκη
Τσίρσο Άρη
Αικατερίνη Τσικαλουδάκη
Γεώργιο Βαρδάκη
Νεκτάριο Φρονιμάκη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020) και της

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη», Δημοκρατίας 31 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών  κτιρίων.

Θέμα 2ο: Αίτηση παραχώρησης από Δημότη, του προαύλιου  του κλειστού Σχολείου της Βασιλικής για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

 Θέμα 3ο: Αίτηση παραχώρησης από τον Α.Ο.Κ. Ιεράπετρας του Σχολικού κλειστού γυμναστηρίου  για διεξαγωγή προπονήσεων και καμπ.

Θέμα 4ο: Αίτηση παραχώρησης από Πολιτιστικό Εξωραιστικό Σύλλογο Γρα-Λυγιάς για παραχώρηση αύλειου χώρου και αιθουσών του 5ου Δημ. Σχολείου Ιεράπετρας.

Επισήμανση: Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)  οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π
Παναγιώτης Σαρρής