ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιεράπετρα 02-07-2020
Αριθ. πρωτ.: οικ.  30

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72 200
Πληροφορίες: Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλέφωνο: 2842340367

Προς
Τα μέλη της ΔΕΠ κ.κ.
Εμμανουήλ Χριστοδουλάκη
Φωτεινή Ραπάνη
Φιλοκτήτη Τζαράκη
Τσίρσο Άρη
Αικατερίνη Τσικαλουδάκη
Γεώργιο Βαρδάκη
Νεκτάριο Φρονιμάκη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020) και της

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε στις 07 Ιουλίου 2020, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12.30 σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα  συνεδριάσεων που βρίσκεται στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη», Δημοκρατίας 31  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Αίτηση παραχώρησης από Α Λύκειο Ιεράπετρας, του χώρου του εργαστηρίου Χημείας του σχολείου για την παραγωγή διαφημιστικού  για τον τουρισμό στη Κρήτη και την Ιεράπετρα.

Θέμα 2ο: Αίτηση παραχώρησης από ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας του προαύλιου χώρου και 4 αιθουσών του 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και της βόρειας είσοδος του παραλιακού σχολικού συγκροτήματος, για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων. ΚΥΡΒΕΙΑ 2020.

Θέμα 3ο: Αίτηση παραχώρησης από ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας του προαύλιου χώρου, 4 αιθουσών  και την Αίθουσα  πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού  Σχολείου, για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΥΡΒΕΙΑ 2020.

Θέμα 4ο: Αίτηση παραχώρησης από Ένωση Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Λασιθίου των αιθουσών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας για εξεταστικό κέντρο.

Θέμα 5ο: Αίτηση παραχώρησης από Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, γραφείο Δια Βίου Μάθησης Αθλητισμού και Πολιτισμού για παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσας του 2ου Δημοτικού Ιεράπετρας για την επαναλειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

Θέμα 6ο: Αίτημα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας,  υλοποίησης μελέτης για επιπλέον μέτρα υγειονομικής προστασίας στο 4Ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας.

 

Επισήμανση: Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)  οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Παναγιώτης Σαρρής